Chương trình thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp định hướng nghiên cứu

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp định hướng nghiên cứu nhằm cung cấp cho người học kiến thức lý luận chuyên sâu, có hệ thống về các lĩnh vực cơ bản của quản trị doanh nghiệp; đào tạo các nhà nghiên cứu có tư duy, năng lực nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm; có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới, phát triển nghiên cứu ở mức độ cao hơn và có thể tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.

NỘI DUNG HỌC TẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.