CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN NGÀNH
QUẢN TRỊ KINH DOANH
HỌC BẰNG TIẾNG VIỆT

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH
HỌC BẰNG TIẾNG ANH

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION: SMART OPERATIONS MANAGEMENT – ESOM

CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI
HỌC BẰNG TIẾNG ANH

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION: MANAGEMENT OF QUALITY AND INNOVATION – EMQI

CỬ NHÂN QUỐC TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI HÀN QUỐC

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION: NEU-DSU 2+2

CỬ NHÂN NGÀNH
QUẢN TRỊ KINH DOANH: CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION: EXCELLENT EDUCATIONAL PROGRAM

ĐỐI TÁC

Đăng ký để nhận tin tức mới nhất