CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH ỨNG DỤNG

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh theo định hướng ứng dụng được thiết kế nhằm giúp người học nắm vững các kiến thức chung, chuyên sâu về Quản trị kinh doanh; từ đó vận dụng các mô hình lý thuyết và công cụ trong việc quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong môi trường hội nhập quốc tế; phát triển tư duy, ứng dụng các kiến thức, kỹ năng về Quản trị kinh doanh; có kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, ứng dụng công nghệ và xử lý các vấn đề về quản trị kinh doanh một cách khoa học và hiệu quả.

XEM CHI TIẾT
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NGHIÊN CỨU

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp định hướng nghiên cứu nhằm cung cấp cho người học kiến thức lý luận chuyên sâu, có hệ thống về các lĩnh vực cơ bản của quản trị doanh nghiệp; đào tạo các nhà nghiên cứu có tư duy, năng lực nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm; có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới, phát triển nghiên cứu ở mức độ cao hơn và có thể tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.

Xem CHI TIẾT
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng về Quản lý công nghiệp nhằm cung cấp cho người học kiến thức nâng cao, chuyên sâu về chiến lược phát triển công nghiệp, tổ chức công nghiệp hiện đại cũng như mối liên hệ sản xuất giữa các doanh nghiệp và tính xã hội trong tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập và có năng lực làm việc theo nhóm; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.

XEM CHI TIẾT

Thông tin chi tiết về tuyển sinh: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Viện đào tạo sau đại học, gác 2 Nhà 6, Đại học kinh tế quốc dân

Điện thoại: (04) 36.280.280 – 5689,Fax: (04) 36 288 744, Email: viensdh@neu.edu.vn