CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Các ngành đào tạo Tiến sỹ Quản trị kinh doanh
Quản lý công nghiệp

 

– Nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và phát triển sản xuất – kinh doanh của Doanh nghiệp;
– Đào tạo Tiến sỹ về Quản trị Kinh doanh, Cao học và Tiến sỹ về Kinh tế Công nghiệp;

– Tư vấn phát triển kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên phục vụ phát triển Khoa, Trường và các tổ chức khác.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Viện đào tạo sau đại học, gác 2 Nhà 6, Đại học kinh tế quốc dân, Điện thoại: (04) 36.280.280 – 5689,Fax: (04) 36 288 744, Email: viensdh@neu.edu.vn