Lãnh đạo Khoa
  • Trưởng Khoa:  PGS.TS Hà Sơn Tùng 

E-mail:  tunghs@neu.edu.vnhasontungneu@yahoo.com

  •  Phó trưởng Khoa: TS. Trương Tuấn Anh

E-mail: anhtt@neu.edu.vn

Bộ phận văn phòng Khoa
Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp (QTDN) là bộ môn có lịch sử phát triển dài nhất của Khoa Quản trị kinh doanh với 22 cán bộ giảng viên, trong đó có 04 PGS, 14 TS và 04 NCS.ThS. Bộ môn thực hiện giảng dạy ở tất cả các chương trình, hệ đào tạo trong Trường như tiên tiến, chất lượng cao, cao học, đại học, VB2, tại chức, E-learning… 

Bộ môn có nhiều môn học chiếm vị trí trọng yếu trong các chương trình, chuyên ngành đào tạo của Khoa như Quản trị chiến lược, Quản trị tác nghiệp, Lãnh đạo, Kỹ năng quản trị…. Sinh viên tốt nghiệp từ các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản lý công nghiệp của Bộ môn đã làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, trở thành các nhà nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, giảng viên trong các trường cao đẳng – đại học lớn, nhà tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế.

Trưởng bộ môn: TS. Vũ Hoàng Nam

        E-mail: namvh@neu.edu.vn

Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thu Thủy

E-mail:   thuyntneu@yahoo.com

Phó trưởng bộ môn: TS. Hà Ngọc Thắng

E-mail: hangocthang@yahoo.com

Bộ môn Văn hoá kinh doanh

Trưởng Bộ môn: Ts Nguyễn Thị Ngọc Anh

E-mail:  anhnn@neu.edu.vn 

Bộ môn Quản trị Chất lượng

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Đỗ Thị Đông

Email: dongdt@neu.edu.vn 

Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp

Giám đốc: TS. Nguyễn Kế Nghĩa
E-mail:   nghiank@neu.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về quản trị kinh doanh; Đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp về quản trị kinh doanh; Tư vấn thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, chính sách kinh doanh và tổ chức quá trình kinh doanh; Hợp tác quốc tế về tư vấn và đào tạo quản trị kinh doanh; Nghiên cứu khoa học về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn:
– Chương trình Bồi dưỡng ngắn hạn 
– Chương trình Đào tạo liên tục
– Chương trình Tư vấn và Nghiên cứu khoa học