Chương trình thạc sĩ Quản lý công nghiệp định hướng ứng dụng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng về Quản lý công nghiệp nhằm cung cấp cho người học kiến thức nâng cao, chuyên sâu về chiến lược phát triển công nghiệp, tổ chức công nghiệp hiện đại cũng như mối liên hệ sản xuất giữa các doanh nghiệp và tính xã hội trong tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập và có năng lực làm việc theo nhóm; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.

NỘI DUNG HỌC TẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.