Thông báo về việc đăng ký học các lớp tiếng Anh tăng cường dành cho sinh viên khóa 64 trên Cổng thông tin Đại học Chính quy

Nhà trường tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường dành cho sinh viên khóa 64 chưa đạt trong đợt kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

Đề nghị sinh viên:

1- Đọc kỹ thông báo được đăng tải tại:
https://daotao.neu.edu.vn/vi/thong-bao-2633/thong-bao-v-v-to-chuc-lop-tieng-anh-tang-cuong-cho-sinh-vien-khoa-64

2- Đăng ký học bằng tài khoản sinh viên trên hệ thống quản lý đào tạo theo hướng dẫn của Trường:
https://daotao.neu.edu.vn/vi/lich-hoc-lich-thi-chinh-quy/thong-bao-thoi-khoa-bieu-ky-mua-xuan-nam-2023-cua-dai-hoc-chinh-quy-khoa-64

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.