Hội thảo Quốc tế Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách lần thứ 8 (ICECH2020) – Các vấn đề đương đại trong Đổi mới và Quản trị

Hội thảo: 8th International Conference on Emerging Challenges 2020: Contemporary Issues on Innovation and Management -Hội thảo Quốc tế Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách lần thứ 8 (ICECH2020) – Các vấn đề đương đại trong Đổi mới và Quản trị

Thời gian : Ngày 2 – 3 tháng 11 năm 2020

Địa điểm tổ chức: tại Hạ Long

Thông tin chi tiết xin xem tại tệp đính kèm:

Call for Papers ICECH2020

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.