Thông báo Về việc: Triển khai kiểm soát ra vào thư viện bằng nhận diện khuôn mặt và quét mã QR code

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CNTT

———————–

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

Số: 46/TB-UDCNTT
Về việc: Triển khai kiểm soát ra vào thư viện bằng nhận diện khuôn mặt và quét mã QR code
  Hà Nội, ngày 21 tháng 12  năm 2023

THÔNG BÁO

Kính gửi:     – Các đơn vị thuộc trường
      – Người học trong toàn trường

 

Thực hiện hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc nâng cao trải nghiệm của người học, tạo điều kiện để người học có thể được mang ba lô, túi vào thư viện, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin đã tiến hành lắp đặt hệ thống thiết bị để phục vụ cho việc kiểm soát ra vào thư viện bằng nhận diện khuôn mặt và quét mã QR code. Để thực hiện được việc ra vào thư viện bằng nhận diện khuôn mặt và quét mã QR code đề nghị người học cài đặt ứng dụng Neu Student App và tiến hành xác thực từ ngày 20 – 31/12/2023 theo hướng dẫn tại:

 

– Click vào link:  https://bit.ly/neustudentapp
– Quét QR code:

 

Việc thực hiện kiểm soát ra vào vào thư viện bằng nhận diện khuôn mặt và quét mã QR code sẽ chính thức áp dụng từ 02/1/2024.

Nơi nhận:
– Ban giám hiệu (để báo cáo);
– Như đề gửi;
– Lưu: UDCNTT.
GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

TS Lê Việt Thủy

File đính kèm: TB-vv-ra-vao-thu-vien-NEU-bang-nhan-dien-khuon-mat-va-qr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.