HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP (HK1/2020-2021) (24/07/2020)

Kính gửi SV ĐHCQ!

Căn cứ vào CTĐT ĐHCQ các khóa 58 trở về trước, khóa 59. Nhà trường thông báo về việc đăng ký Chuyên đề thực tập theo nội dung của như sau:
1, Đối với SV ĐHCQ từ K58 trở về trước đăng ký Chuyên đề thực tập cùng với K58 theo lịch đã thông báo.
2, Đối với SV ĐHCQ K59 nếu đủ điều kiện thực tập thì làm đơn đề nghị với Khoa/Viện quản lý sinh viên để được kiểm tra điều kiện thực tập (Căn cứ vào Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường và Quy định về thực tập của Trường).  Đồng thời sinh viên chủ động đăng ký Chuyên đề thực tập cùng K58 theo thời gian đăng ký học đã được thông báo.
Trân trọng!
Phòng QLĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.