Thống kê Giáo trình Khoa Quản trị Kinh doanh giai đoạn 2006-2011

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TT Tên sách Loại sách Tác giả Chủ biên Tham gia Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Quản trị chức năng thương mại của doanh nghiệp công nghiệp Giáo trình GS. TS Nguyễn Kế Tuấn X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2006
2 Kinh tế và quản lý công nghiệp Giáo trình GS. TS Nguyễn Kế Tuấn X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2007
3  Kinh tế Việt Nam Giáo trình GS. TS Nguyễn Kế Tuấn X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
4 Quản trị chiến lược Giáo trình PGS. TS Ngô Kim Thanh X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Tháng 09/2011
5 Kỹ năng quản trị Giáo trình PGS. TS Ngô Kim Thanh X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Tháng 08/2011
6 Quản trị chiến lược Giáo trình PGS. TS Ngô Kim Thanh X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Tháng 04/2011
7 Quản trị chiến lược Giáo trình PGS. TS Ngô Kim Thanh X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
8 Kỹ năng ra quyết định Giáo trình PGS. TS Ngô Kim Thanh X NXB Phụ nữ 2009
9 Quản trị doanh nghiệp Giáo trình PGS. TS Ngô Kim Thanh X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
10 Quản trị sản xuất và tác nghiệp – dùng cho chương trình quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp giai đoạn 2004-2008 Giáo trình PGS. TS Ngô Kim Thanh X NXB Phụ nữ 2006
11 Quản trị hậu cần kinh doanh Giáo trình PGS. TS. Lê Công Hoa X NXB Phụ nữ 2006
12 Giáo trình Kinh tế và Quản lý công nghiệp Giáo trình PGS. TS. Lê Công Hoa X NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2007
13 Giáo trình Quản trị xây dựng Giáo trình PGS. TS. Lê Công Hoa X NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2010
14 Giáo trình Nghiên cứu kinh doanh Giáo trình PGS. TS. Lê Công Hoa X NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2011
15 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh Giáo trình TS. Nguyễn Thành Hiếu X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
16 Kỹ năng quản trị Giáo trình TS. Nguyễn Thị Hoài Dung X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Tháng 08/2011
17 Quản trị chiến lược Giáo trình TS. Nguyễn Thị Hoài Dung X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Tháng 09/2011
18 Giáo trình cho chương trình Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNVVN – Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ” Giáo trình TS. Nguyễn Thị Hoài Dung X  NXB Phụ Nữ, 2006
19 Quản trị tác nghiệp Giáo trình TS. Trương Đức Lực X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
20 Quản trị chiến lược Giáo trình TS. Trương Đức Lực X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
21 Kinh tế & quản lý công nghiệp Giáo trình TS. Trương Đức Lực X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2007
22 Quản trị chiến lược Giáo trình TS. Trương Đức Lực X NXB Đại học Kinh tế quốc dân,
23 Kinh tế & quản lý công nghiệp Giáo trình TS. Trương Đức Lực X NXB Đại học Kinh tế quốc dân,
24 Quản trị chiến lược Giáo trình TS. Trương Đức Lực X NXBThống kê
25 Kinh tế & quản lý công nghiệp Giáo trình TS. Trương Đức Lực X NXB Giáo dục
26 Chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp Giáo trình TS. Trương Đức Lực X NXB Giáo dục
27 Giáo trình Kỹ năng quản trị Giáo trình Ths. Đặng Thị Kim Thoa X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
28 Quản trị chiến lược Giáo trình Ths. Lương Thu Hà X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Tháng 09/2011
29 Kỹ năng quản trị Giáo trình Ths. Lương Thu Hà X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Tháng 08/2011
30 Chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu Giáo trình Ths. Ngô Thị Việt Nga X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
31 Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp Giáo trình Ths. Ngô Thị Việt Nga X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
32 Quản trị kinh doanh Giáo trình Ths. Ngô Thị Việt Nga X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2007
33 Quản trị tác nghiệp Giáo trình Ths. Nguyễn Đình Trung X NXB Đại học kinh tế quôc dân, 2010
34 Quản trị văn phòng Giáo trình Ths. Trần Thị Phương Hiền X NXB Đại học Kinh tế quốc dân,
35  Kinh tế & quản lý công nghiệp Giáo trình Ths. Trần Thị Thạch Liên X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2007
36 Quản trị tác nghiệp Giáo trình Ths. Trần Thị Thạch Liên X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
37 Kỹ năng quản trị Giáo trình Ths. Trần Thị Thạch Liên X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
38 Quản lý xây dựng Giáo trình Ths. Trương Tuấn Anh X NXB Đại học Kinh tế quốc dân,
39 Giáo trình Quản trị xây dựng Giáo trình Ths. Trương Tuấn Anh X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2010
40 Nghiên cứu Kinh doanh Giáo trình Ths. Vũ Hoàng Nam X NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

TT Tên sách Loại sách Tác giả Chủ biên Tham gia Viết một mình Nhà xuất bản Năm xuất bản
 Nghiên cứu kinh doanh GT TS. Đỗ Thị Đông X NXB ĐHKTQD 2011
Chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu GT Ths. Ngô Thị Việt Nga X NXB ĐH KTQD 2009
Quản trị kinh doanh GT Ths. Ngô Thị Việt Nga X NXB ĐH KTQD 2007
Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp GT Ths. Ngô Thị Việt Nga X NXB ĐH KTQD 2009
Quản trị kinh doanh GT PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền X NXB ĐH KTQD 2007
Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp GT PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền X NXB ĐH KTQD 2008
Chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu GT PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền X NXB ĐH KTQD 2009
Tính Chi phí kinh doanh GT PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền X NXB ĐH KTQD 2009
Tính Chi phí kinh doanh GT PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền X NXB ĐH KTQD 2009
Quản trị kinh doanh GT PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền X NXB ĐH KTQD 2010
Quản trị kinh doanh GT PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền X NXB ĐH KTQD 2011
Tính Chi phí kinh doanh GT PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền X NXB ĐH KTQD 2011
Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp GT PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền X NXB ĐH KTQD 2011
Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp GT ThS.Nguyễn Thu Thủy X
Quản trị kinh doanh GT ThS.Nguyễn Thu Thủy X
Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp GT ThS.Nguyễn Thu Thủy X
Chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu GT ThS.Nguyễn Thu Thủy X
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ BG ThS.Nguyễn Thu Thủy X
Quản lý kỹ thuật và công nghệ GT PGS.TS.Nguyễn Văn Phúc X NXB Phụ nữ 2006
Quản trị dự án đầu tư GT PGS.TS.Nguyễn Văn Phúc X NXB Phụ nữ 2006
Tính chi phí chất lượng GT ThS.Nguyễn Việt Hưng X Xuất  bản  nội  bộ 2006
Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp GT ThS.Trần Quang Huy X
Phương  pháp  nghiên  cứu  kinh Doanh GT ThS.Trần Quang Huy X
Quản trị kinh doanh tổng hợp (tái bản lần 2 có sửa đổi, bổ sung) GT ThS.Trần Quang Huy X NXB Thống Kê
Chiến lược kd và phát triển DN GT PGS.TS.Trần Việt Lâm X NXB Đại học kinh tế quốc dân
Quản trị kinh doanh GT PGS.TS.Trần Việt Lâm X NXB Đại học kinh tế quốc dân
Phương pháp tối ưu trong kinh doanh GT PGS.TS.Trần Việt Lâm X NXB Đại học kinh tế quốc dân
Chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu GT PGS.TS.Trần Việt Lâm X NXB Đại học kinh tế quốc dân
Quản lý chất lượng GT ThS.Vũ Trọng Nghĩa X ĐH Kinh doanh và Công nghệ 2008
GT Kĩ năng mềm GT ThS. Vũ Trọng Nghĩa X Viện Đại học Mở
Quản trị rủi ro kinh doanh GT ThS.Vũ Trọng Nghĩa X ĐH Kinh doanh và Công nghệ 2009
Phát triển kĩ năng cá nhân 1 GT ThS.Vũ Trọng Nghĩa X NXB Lao động
Phát triển kĩ năng cá nhân 2 GT ThS.Vũ Trọng Nghĩa X NXB Lao động

BỘ MÔN VĂN HÓA KINH DOANH

TT Tên sách Loại sách Tác giả Chủ biên Tham gia Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Văn hóa kinh doanh GT PGS.TS. Dương Thị Liễu X X NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 2011
2 Bài giảng môn học văn hóa kinh doanh BG PGS.TS.Dương Thị Liễu X X 2006
3 Bài giảng môn Kỹ năng thuyết trình BG PGS.TS.Dương Thị Liễu X X
4 Thống kê doanh nghiệp GT Ths.Trần Đức Dũng X
5 Lý thuyết Thống kê GT Ths.Trần Đức Dũng X
6 Phân tích hoạt động kinh doanh GT Ths.Trần Đức Dũng X
7 Quản trị học GT Ths.Trần Đức Dũng X
8 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp GT PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
9 Đạo đức kinh doanh và Văn hóa công ty GT PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
10 Chiến lược kinh doanh GT PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.