Thông báo về việc hỗ trợ bạn đọc tải tài liệu trên CSDL OECD iLibrary

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Số: 03 /TB-TTTT.TV

V/v hỗ trợ bạn đọc tải tài liệu trên CSDL OECD iLibrary

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

 

 

Kính gửi: Cán cán bộ, viên chức và giảng viên trong trường

               Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường

     Căn cứ vào thông báo số 02/TB-TTTT.TV ngày 05/03/2020 về việc dùng thử CSDL điện tử OECD, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo:

1. Trong điều kiện sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh không đến trường học tập trung do dịch Covid -19. Tuy nhiên, điều khoản truy cập CSDL này là IP tĩnh của Trường nên Thư viện sẽ hỗ trợ toàn bộ Bạn đọc trong trường download tài liệu và gửi qua email.

2. Yêu cầu tài liệu gửi đến email: phuongdo@neu.edu.vn. Trong email ghi rõ họ tên; mã sinh viên, học viên và chụp màn hình tài liệu yêu cầu. Tài liệu sẽ được gửi lại cho Bạn đọc vào buổi làm việc hôm sau.

3. Ngoài ra, Thư viện có một cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến để hỗ trợ Người dạy và Người học theo hình thức Blended Learning. Hướng dẫn truy cập và tìm kiếm tài liệu trực tuyến tại link: http://lic.neu.edu.vn/Category.aspx?lv=3&catid=2

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

ThS. Đào Thiện Quốc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.