Thông báo v/v lập thời khóa biểu học kỳ mùa Thu năm 2024 (kỳ 1 năm học 2024-2025)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đề nghị các đơn vị tổ chức xây dựng thời khóa biểu (TKB) học kỳ mùa Thu năm 2024 (học kỳ 1 năm học 2024-2025), cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.