Các mẫu đơn đăng ký học vụ dành cho sinh viên

Các mẫu đơn đăng ký học vụ dành cho sinh viên:

1. Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh: Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh.doc

2. Đơn xin thôi học đối với tân sinh viên: Đơn xin thôi học với tân sinh viên.doc

3. Đơn đề nghị thủ tục tuyển sinh: Đơn đề nghị thủ tục tuyển sinh.doc

4. Đơn đề nghị chuyển đổi kết quả học tập dành cho sinh viên hệ Liên thông Đại học chính quy: Đơn đề nghị chuyển đổi kết quả học tập dành cho sinh viên hệ liên thông ĐHCQ.docx

5. Đơn xin chuyển ngành với sinh viên Đại học Chính quy: Đơn xin chuyển ngành với sinh viên ĐHCQ.doc

6. Hướng dẫn sinh viên thực hiện các mẫu đơn đăng ký học Đại học chính quy: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN CÁC MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC_ĐHCQ.doc

7. Đơn đăng ký học ghép lớp Đại học chính quy: Đơn đăng ký học ghép lớp_ĐHCQ.doc

8. Đơn đăng ký học phần thay thế Đại học chính quy: Đơn đăng ký học phần thay thế_ĐHCQ.doc

9. Đơn đăng ký học Đại học chính quy: Đơn đăng ký học_ĐHCQ.doc

10. Đơn xin mở lớp học phần Đại học chính quy: Đơn xin mở lớp học phần_ĐHCQ.doc

11. Đơn xin hủy đăng ký học Đại học chính quy: Đơn xin hủy đăng ký học_ĐHCQ.doc

12. Đơn đề nghị xét tốt nghiệp dành cho sinh viên Đại học chính quy tốt nghiệp muộn, sớm: Đơn đề nghị xét tốt nghiệp_dành cho sinh viên tốt nghiệp muộn_sớm.doc

13. Đơn hoãn xét tốt nghiệp dành cho sinh viên Đại học chính quy: Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp_dành cho sinh viên ĐHCQ.doc

14. Hướng dẫn sinh viên đã tốt nghiệp nhận bằng tốt nghiệp Đại học chính quy: Hướng dẫn sinh viên đã tốt nghiệp nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy.docx

15. Đơn xin hoãn học Giáo dục quốc phòng & An ninh: Don xin hoan hoc GDQP&AN_ĐHCQ.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.