KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT

KTQD

Tiến sĩ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các ngành đào tạo Tiến sỹ Quản trị kinh doanh
Quản lý công nghiệp

 

– Nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và phát triển sản xuất – kinh doanh của Doanh nghiệp;
– Đào tạo Tiến sỹ về Quản trị Kinh doanh, Cao học và Tiến sỹ về Kinh tế Công nghiệp;

– Tư vấn phát triển kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên phục vụ phát triển Khoa, Trường và các tổ chức khác.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Viện đào tạo sau đại học, gác 2 Nhà 6, Đại học kinh tế quốc dân, Điện thoại: (04) 36.280.280 – 5689,Fax: (04) 36 288 744, Email: viensdh@neu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp tác quốc tế