KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT

KTQD

Cử nhân Quản trị kinh doanh chất lượng cao

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị chiến lược và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong môi trường hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập và có năng lực làm việc theo nhóm; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc

Về kiến thức: Cử nhân Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản trị chung (Quản trị chiến lược, quản trị doanh nghiệp, quản trị công ty…) và quản trị điều hành (Quản trị tác nghiệp, quản trị hậu cần, quản trị dự án, quản trị chất lượng…) trong các loại hình doanh nghiệp vận hành trong nền kinh tế thị trường; có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và môi trường toàn cầu hóa.

Về kỹ năng: Thông qua các môn học được chuẩn hóa theo chương trình châu Âu, châu Mỹ, cử nhân Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao được trang bị các kỹ năng chuyên môn như kỹ năng hoạch định chiến lược, kỹ năng quản trị điều hành, kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; hay các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp… Bên cạnh đó, sinh viên được tăng cường kinh nghiệm thực tế thông qua kiến tập, thực tập tại tập đoàn đa quốc gia, tham gia CLB phát triển năng lực lãnh đạo và tinh thần doanh nhân.

Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo trong việc cập nhật các kiến thức, xu hướng quản trị mới, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành QTDN chất lượng cao có thể giữ vị trí là chuyên viên kinh doanh, chuyên viên kế hoạch, chuyên viên quản trị tác nghiệp, quản trị cung ứng… trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, hay tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc loại hình kinh doanh riêng cho bản thân; trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh 4/6 và tin học theo công bố chung về chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Chương trình Chất lượng cao. Có thể sử dụng thành thạo các kỹ năng này để đáp ứng nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp Chương trình Chất lượng cao có tư duy kinh tế, kinh doanh tổng hợp; nắm vững và đáp ứng được yêu cầu của các quy luật kinh tế thị trường và những đặc điểm của sản xuất, lưu thông hàng hóa, hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở trong nước và trên thị trường thế giới.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp Chương trình Chất lượng cao có hiểu biết sâu sắc cả lý luận và thực tế chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực Quản trị Doanh nghiệp, trên cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn được trang bị, có khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp hoạt động theo nhóm; có phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn đào tạo.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp Chương trình Chất lượng cao của Đại học Kinh tế Quốc dân luôn nhiệt tình trong công việc, có thế giới quan và tư tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật nhà nước. Cử nhân tố nghiệp chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp Chương trình Chất lượng cao được rèn luyện để có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và quan hệ rộng mở

 

Hợp tác quốc tế