CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp
Quản trị kinh doanh tổng hợp
Quản trị chất lượng
– Đào tạo Đại học, Cao học và Tiến sỹ về Quản trị Kinh doanh, Cao học và Tiến sỹ về Kinh tế Công nghiệp;

– Nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và phát triển sản xuất – kinh doanh của Doanh nghiệp;

– Tư vấn phát triển kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên phục vụ phát triển Khoa, Trường và các tổ chức khác.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Viện đào tạo sau đại học, gác 2 Nhà 6, Đại học kinh tế quốc dân

Điện thoại: (04) 36.280.280 – 5689,Fax: (04) 36 288 744, Email: viensdh@neu.edu.vn